måndag 27 januari 2014

Flytta marksänd television till lägre frekvensband

Förslag till regeringen om att ta DAB-radiobandet i anspråk för tv
700 MHz-bandet har redan 2012 öronmärkts för mobilt bredband av WRC-12 (World Radiocommunication Conference 2012) liksom i Europeiska Rådet i EU och Europaparlamentet. Efter en remiss förordar Myndigheten för radio och tv (MRTV) att hela UHF-bandet d.v.s. frekvensutrymmet 470–790 MHz bör få användas för marksänd tv till 2020, vilket tv-branschen vill. Detta är alldeles för sent för de mobila bredbandsoperatörerna; en inställning som delas av Public servicerådet.
Frågan skulle ha avgjorts av regeringen innan förra årets slut, men åsikterna sägs gå isär inom regeringskansliet; med kulturdepartementet å ena och finans- resp. näringsdepartementet å andra sidan.

Enligt TeliaSonera kommer det att finnas ett stort behov av mer spektrum för mobila bredbandstjänster redan vid nästa frekvenskonferens WRC-15 d.v.s. 2015. Behovet är svårt att tillfredsställa på något annat sätt än med 700 MHz bandet, då en kraftigt ökad efterfrågan kan förutses, inte minst i glesbyggd, och inga andra lämpliga band finns att tillgå. 

TeliaSonera konstaterar att en betydande del av kapaciteten ibredbandsnäten redan idag används för TV-distribution och att den andelen förväntas öka, varför även mobilnätens ökande betydelse för TV bör beaktas.

I en skrivelse till regeringen efterlyser Public servicerådet en bättre helhetssyn på samhällsnyttan när frekvensutrymmet fördelas och även en vision som sträcker sig inte bara ut i hela Europa utan med ett globalt perspektiv. Ifråga om television bör man ha i åtanke att det i första hand handlar om nöjesdistribution, som underhållning och sport, och i begränsad omfattning produktiva bidrag som kan gynna samhällsutvecklingen och näringslivet. För mobil telekom handlar det till en mindre del om nöjesdistribution, utan till största delen handlar det om nyttotrafik d.v.s. kommunikation.

Detta hindrar inte att framtida mobilt bredband kommer att ha kapacitet att förutom nyttotrafik kunna ge stort utrymme för radio och tv. Exempelvis utlovas i den stora 5G-satsningen i Sydkorea att man ska kunna sända HDTV om ett par år.

PSR anser att företrädare för svenska tv-branschen ger televisionen alltför stor betydelse i samhällsutvecklingen.PSR ifrågasätter påståenden att marksänd digital-tv (DTT) blivit en framgång. DTT når idag så gott som hela landet, men används endast av ca 25 % av hushållen för att se på tv.  I Tyskland är täckningen liknande, men endast ca 12 % ser tv denna väg. Hushållen använder I första hand kabel och satellit. Medan DTT sakta minskar I betydelse ökar också tittandet via ip-tv (via mobilt eller fast bredband). 

År 2020 kommer sannolikt betydelsen av DTT ha minskat ytterligare. Att upprätthålla ett heltäckande marknät för nästan hela landets yta med en relativt liten andel betjänande hushåll innebär ett samhällsekonomiskt slöseri med frekvensresurser.

PSR anser att den övre delen av UHF-bandet snarast möjligt ska avsättas för mobilt bredband. Det finns inte någon samhällsmotiverad anledning att skjuta på detta ända till 2020.

PSR påminner om de möjligheter som finns att sända television på lägre frekvensband med den fördel som man då har med bättre räckvidd (ju lägre frekvens = ju färre sändare). Finland har sedan länge beslutat att använda 200 MHz-bandet (174-240 MHz) för television istället för DAB-radio (Band III). PSR vill ifrågasätta varför möjligheten att flytta tillbaks en del av televisionen till sitt ursprungsband (VHF) inte har diskuterats. PSR tror nämligen inte på att DAB-radio helt eller delvis i framtiden kommer att utnyttja detta frekvensband i flertalet länder i Europa.

Rådets slutsats är att om Sverige vill leva upp till de högt uppsatta målen att vara en ledande nation ifråga om digital teknik får man inte ligga efter ifråga om den internationella frekvensöverenskommelsen (WRC-12). Marksända tv-sändningar bör flyttas till lägre frekvensband inklusive det VHF-band som tidigare använts för television (200 MHz).

PSR ser inga nackdelar för distributionen av radio och tv-program om denna istället för via det marksända nätet i ökad grad sker via fast och mobilt bredband. Det är här, liksom i satellit- och kabelnäten, de flesta lyssnare och tittare i framtiden kommer att finnas.

Läs även
EU går in in striden om 700 MHz-bandet