torsdag 26 september 2013

Riksdagsoppositionen splittrad om digitalradio

Röda positiva, gröna tveksamma och nej från högerkanten.
Lobbyisterna visar sitt inflytande på mediepolitiken (s).
De fyra oppositionspartierna har nu lagt sina motioner i anslutning till regeringens proposition om public service som bl.a. föreslår en digitalradioutbyggnad. De röda partierna är positiva, medan sd säger klart nej och mp vill ha ett bättre beslutsunderlag.
Inget parti föreslår extra medel till Sveriges Radio för satsningar på ny programverksamhet i anslutning till en digitalradioutbyggnad.
Miljöpartiet anser att såväl tekniska omständigheter som radiokonsumenternas behov noga ska utredas i processen med att ta fram den plan som skall utarbetas för hur en övergång från FM ska åstadkommas. Mp vill att planen sedan skall framläggas för riksdagen för att man skall kunna fatta ett välgrundat beslut.

Socialdemokraterna är mer positiva till en marknadsdriven övergång från FM till digitalradio och månar särskilt om fördelarna för den kommersiella radion. Man har dock låtit sina motiv i motionen för marksänd digitalradio styras av den rapport som Teracom i dagarna presenterar om hur olämpliga 3G/4G-näten är för radio. Det framgår tydligt att motionsförfattarna (s) står under inflytande av DAB-lobbyn; en grupp inom SR, de kommersiella radiooligopolen och sändarbolaget Teracom.


Även vänsterpartiet är positivt inställt till en digitalisering, men motiverar inte varför.
Sverigedemokraterna säger tydligt nej till utbyggnad av digitalradion och nedsläckning av den analoga radion. En nedsläckning av FM-nätet för att på artificiell väg skapa en efterfrågan på ”ny” teknik rimmar illa med konkurrensneutralitet, konsumentnytta och funktionalitet menar partiet.

Propositionen behandlas under höstriksdagen. En branschsamordnare har redan inlett sitt utredningsarbete och skall lämna sin rapport till regeringen senast i november 2014.
Läs mer:
Omöjligt uppdrag för digitalradiosamordnare
Sammanfattning av motionstexterna

Miljöpartiet
menar att frågan om en eventuell övergång till marksänd ljudradiodistribution är komplex. Vi har idag ett system som innebär att radiokanaler i huvudsak distribueras genom marksänd analog radio i band II (87,5-108 MHz, FM). Detta kompletteras av webbradio, alltså material distribuerad genom internet. Detta system har hittills fungerat väl. Det analoga marknätet är stabilt och levererar ljudradiosändningar av god kvalitet, och med mycket god täckning över hela landet.

Miljöpartiet anser att vissa aspekter av ljudradions infrastruktur är av extra stort värde. en distributionsform som vid en professionell bedömning antas ha störst möjligheter att äga bärkraft i framtiden bör prioriteras. Dessutom måste radionätetstillgänglighet och stabilitet säkras. Det är helt nödvändigt att vi har en infrastruktur som är tillförlitligt, även vid exceptionella situationer som extremt väder, naturkatastrofer och väpnade konflikter. Distributionsformerna för radio ska bidra till omställningen till hållbart samhälle. Därför måste energieffektivitet beaktas vid beslutet om radions distribution.

Mot bakgrund av att frågan om digital marksänd radio rymmer många tekniska avväganden anser Miljöpartiet att frågan inte går att ta ställning till innan alla tekniska omständigheter är ordentligt klarlagda. Vidare bör det också utredas om det finns en efterfrågan hos konsumenterna som motiverar en övergång till marksänd digitalradio. Frågan om ny infrastruktur är komplex, ett beslut måste vila på mycket väl underbyggda underlag, som beaktar alla aspekter av teknikens långsiktiga hållbarhet och funktionalitet. Miljöpartiet vill att när planen färdigställts ska den framläggas för riksdagen för ny behandling. Endast så får lagstiftaren rimliga möjligheter att fatta ett välgrundat beslut. 

Socialdemokraterna  
instämmer i regeringens förslag avseende digitalradio, vilket innebär en marknadsdriven övergång från FM-sändningar till digitalradio – en investering för långsiktigt lägre distributionskostnader. Inte minst för den kommersiella radion och för dess publik innebär en digitalradioövergång stora fördelar då man i framtiden kommer att kunna lyssna på alla kommersiella radiokanaler över hela landet och inte fragmentiserat som idag.

Vi vet idag att många reser stora frågetecken inför införandet av digitalradio då en stor del av radiolyssnandet sker på webben, man upplever redan att radion är digital. Man ska dock komma ihåg att internet inte är gratis, för att lyssna på radio via webben krävs ett abonnemang. Dessa abonnemang kontrolleras av enskilda privata aktörer, till skillnad från en offentlig broadcast-distribution (sic).
 Partiet lutar sig mot en aktuell Teracom-rapport som framhåller att om dagens FM- och DAB-sändningar släcktes ned helt och hållet och alla dessa lyssnare skulle hänvisas till att enbart kunna lyssna på radio via internet/streamat, krävs en överkapacitet i bredbandsnäten på 190.000 terabyte per år. Det är mer data än vad den sammanlagda mobila dataöverföringen i 3G/4G-näten för fyra samtliga svenska mobiloperatörer var under 2012.  (Socialdemokraterna återger dessa påståenden i sin motionstext utan ifrågasättande).

S vill att teknikskiftet bör genomföras på ett sådant sätt att kostnaderna begränsas för konsument. S påpekar att regeringen vid utsåg en branschsamordnare innan ens motionstidens löpt ut, och långt innan propositionen behandlats i riksdagen. Detta kan tyckas som en petighet men det vore önskvärt med något mer konstitutionell klarhet i regeringens hantering av frågor som rör public service som utgör en del av vår demokratis fundament. Man vill att regeringen har en dialog över blockgränserna avseende frågan om digitalradio och tror också det är viktigt att vara lyhörd för frågan om när teknikskiftets olika steg, och slutligen nersläckning av FM-nätet ska ske, så att det av konsumenter uppfattas som något positivt och kundnyttigt och inte något påtvingat

Vänsterpartiet 
är positivt inställt till en digitalisering och välkomnar de initiativ som tas för att driva på denna utveckling och befarar att de ekonomiska förutsättningarna som de ser ut i dag inte är tillräckliga för en lyckad omställning.

Sverigedemokraterna
motsätter sig en utbyggnad av digitalradio och nedsläckning av den analoga radion. För det första saknas idag en godtagbar teknisk lösning för närradion som i sina remissvar utryckt oro för vad en digitalisering skulle innebära för dem. För det andra finns idag ingen efterfrågan i konsumentledet efter digitala sändningar. Den analoga radion är idag färdigutbyggd sedan många år och det är få hushåll som saknar en analog radiomottagare. Detta är särskilt värdefullt vid kriser då krisinformation snabbt måste nå ett stort antal människor. 

I Sverige har vi idag redan analog radio på plats, varför några statliga subventioner som inte blir allmängiltiga, och därmed troligen väldigt dyra, inte kan bli aktuella. En nedsläckning av FM-nätet för att på artificiell väg skapa en efterfrågan på ”ny” teknik rimmar illa med konkurrensneutralitet, konsumentnytta och funktionalitet, menar partiet.