torsdag 7 februari 2013

Tveksamt public service-stöd för DAB-radio

Två public servicebolag ser fördelar med digitalradio, 
men lyfter också fram problem och risker.  

I sina remissyttranden över public serviceutredningen konstaterar Sveriges Television och Utbildningsradion att en digitalisering av radion har fördelar, men pekar också på problem som inte belyses i SR:s remissvar. SVT har en bild av att utredningens beräkningar bygger på Teracoms egenintresse. UR ser inte valet av tekniken DAB eller DAB+ som självklart.


UR anser att public service kan vara med och vara en motor för en moderniserad och digital sändningsteknik även om utvecklingen i grunden måste vara marknadsdriven. Men digital radio behöver inte nödvändigtvis vara synonym med DAB eller DAB+. En digitalisering av marknätet ska ha ett tydligt strategiskt mål nämligen att samma mottagare ska kunna användas för att ta emot såväl marksänd radio som internetradio. Införande av digitalradio kräver ett utökat utbud, om ett nytt sändningsnät ska vara kostnadseffektivt. UR kan givetvis bidra till ett sådant utvecklat utbud, förutsatt att det sker resursförstärkningar för innehållsproduktion. Finansieringen av digital radiodistribution måste klarläggas, och en teknikförändring får inte ske på bekostnad av innehållet i sändningarna.

SVT pekar på att digitaliseringen innebär risker, exempelvis att både public service och kommersiella mediesektorn kommer att dras med dubbelkostnader under mycket lång tid framgent. Oavsett hur övergången finansieras, är det för SVT centralt att den inte drabbar SVT:s ekonomi och därmed kvaliteten i tv-utbudet. Om en höjning av radio- och tv-avgiften krävs, får den inte riskera tv-avgiftens legitimitet. SVT noterar att det klara publikvärdet i kombinationen med ett tydligt fastställt slutdatum och billiga boxar var viktiga förutsättningar för framgången med digital-tv-omställningen. Det är viktigt att mervärdena framstår tydligt för konsumenterna.

SVT:s bild är att utredningens beräkningar bygger på antaganden av Teracom, som är den aktör som mest sannolikt har att tjäna på en satsning i linje med utredningens förslag. Beräkningarna är även tveksamma på andra sätt, exempelvis då mervärdesskatteeffekterna saknas. För att få genomslag för en övergång till digitalradio krävs sannolikt en betydligt högre täckningsgrad än idag skriver SVT. För att kunna fastställa ett släckningsdatum kan det dock finnas skäl att avvakta de närmsta årens utveckling i omvärlden, inte minst för att kunna följa teknikutvecklingen och dra erfarenheter från införande av digitalradio i andra länder.