onsdag 30 januari 2013

DAB-satsning ifrågasätts av tung remissinstans

Behovet och efterfrågan måste påvisas
Public serviceutredningen har föreslagit att Sveriges Radio får extra medel för att satsa på en DAB-utbyggnad. SR räknar själv med att under de första åren behövs ca 200 Mkr per år för detta. Post- och telestyrelsen anser i sitt remissyttrande att innan beslut om medelstilldelning till SR för marksänd digital ljudradio sker behöver det först påvisas att det finns en efterfrågan och ett behov hos konsumenterna som motiverar digital marksänd ljudradio i bandet 174-240 MHz.


PTS anser att utredningens bedömning i denna del brister då det saknas en beskrivning av två ytterst viktiga faktorer: konsumenternas faktiska efterfrågan och behov av att gå över till digital marksänd ljudrundradio samt hur ett sådant teknikskifte ska fungera för konsumenterna och hur lång tid det kommer att ta (dvs. parallella infrastrukturer med identiskt innehåll). PTS konstaterar bl.a. att det inte finns en standard för digital marksänd ljudrundradio som används eller kommer att användas över hela världen. Den enda ljudrundradiostandarden som används världen över är FM ljudrundradio. 


PTS pekar på det enorma genomslaget för ip-baserad teknik för dataöverföring, vilket inkluderar ljud och rörlig bild. Smarta telefoner har erövrat marknaden på mycket kort tid och därmed bidragit till att konsumtionsmönster har förändrats. Ett specifikt mål för regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Följaktligen finns det goda förutsättningar för fortsatt användning av webbradio och även att den ska utvecklas. Med webbradio kan man visserligen inte tillfredställa säkerhets- och beredskapskrav och den medför vissa kostnader då det krävs ett bredbandsabonnemang, men webbradio är och den kommer att fortsätta att utgöra ett viktigt komplement till FM-ljudradio. 

PTS anser att den översyn av marknadsutvecklingen som utredningen föreslår måste göras med konsumenternas behov i centrum. Översynen får inte göras utan att en sammanhållen värdering av framtida frekvensbehov för rundradio dvs. ljudradio och tv i Sverige arbetas fram.

Det analoga marknätet ger bland annat möjlighet till stora täckningsområden samt möjlighet till regional nedbrytbarhet. Vidare är marknätet en robust informationsbärare, speciellt under kristider eller katastrofer. Det är förenat med stora kostnader att i samma utsträckning överföra den robusthet som idag finns i det analoga marknätet för ljudradio till digital ljudradio i marknätet.

Avseende spektrum för marksänd ljudrundradio framhåller PTS bl.a. att
· Oberoende programföretag och tekniskt fristående sändare (inte del av en mux) ger stor flexibilitet och robusthet med dagens analoga ljudrundradio i 87,5-108 MHz. 

· Det är mycket god spridning av ett väldigt stort antal mottagare avsedda för analog ljudrundradio i 87,5-108 MHz. 
· FM-ljudrundradio är harmoniserad över hela världen och inget land har beslutat att helt släcka ned den analoga ljudrundradion i 87,5-108 MHz. 
· Harmonisering för andra tjänster i 87,5-108 MHz är inte sannolik eftersom analog ljudrundradio är väldigt väl etablerad i ett stort antal länder och därför förutses mycket låg potential för en massmarknad och därmed relativt litet intresse för andra tjänster i detta frekvensband. 

Övergång till digital ljudrundradio som utnyttjar multiplexering missgynnar de små aktörerna och riskerar att minska den önskade mångfalden. PTS noterar även att migrera lyssnarna till digitala mottagare kommer innebära stora utmaningar. Teknikskiftet skulle sannolikt uppfattas som en dramatisk förändring inom vissa utsatta och sårbara grupper i samhället och det kräver särskilda försiktighetsåtgärder och informationsinsatser från statens sida, vilket bör beaktas.

PTS stödjer en utveckling av den analoga ljudrundradion i 87,5-108 MHz genom att fortsätta modifiera planeringsparametrarna för att öka utrymmet för programföretagen och därmed få en effektivare användning av radiospektrum. Precis som idag, och i än större omfattning framöver, kan FM-nätet kompletteras med webbradio.

Om ett införande av mobil användning i 700 MHz-bandet blir aktuellt i Sverige och om det blir nödvändigt att hitta alternativt frekvensutrymme för marksänd tv så är bandet 174-240 MHz en möjlig del av lösningen skriver PTS i sitt yttrande.


Läs hela remissyttrandet